Regulamin obiektu

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem rezerwacji i zasadami panującymi w Apartamentach Villowych.

Regulamin dotyczy Apartamentów Villowych, zwanych w dalszej części Obiektem.
Właścicielem Obiektu jest AJJ S.C. z siedzibą ul. Chramcówki 33, 34-500 Zakopane; NIP: 7361737576, REGON: 389881795,
Osoby korzystające z pobytu w Obiekcie zwane są w dalszej części regulaminu Gośćmi.
Osoba dokonująca rezerwacji w Obiekcie oraz płatności za rezerwację zwana jest dalej Rezerwującym.

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Dokonanie rezerwacji w Obiekcie możliwe jest drogą telefoniczną – pod numerem +48 666 040 881, mailową – pod adresem info@villowe.pl, przez system rezerwacji online na stronie villowe.pl.
 2. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień, a także zapoznaniem się i akceptacją Polityki ochrony danych osobowych.
 3. Goście korzystający z pobytu w Obiekcie zobowiązani są także do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz, w wyjątkowych sytuacjach, stosowania się do poleceń pracowników Obiektu.
 4. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Obiekt ma prawo odmówić dalszego świadczenia usług Gościom, którzy je naruszają. Osoby te zobowiązane są do niezwłocznego zastosowania się do żądań pracowników Obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualne poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz do niezwłocznego opuszczenia terenu Obiektu.
 5. Dokonując rezerwacji Rezerwujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
 6. Rezerwacje dokonuje się na osobę lub firmę, która będzie dokonywać płatności.
 7. Do korzystania z Obiektu uprawnione są wyłącznie osoby zameldowane w Obiekcie. Gość nie może przekazywać wynajętego apartamentu innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.
 8. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w Obiekcie otwartego ognia, a w apartamentach ponadto jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, niestanowiących wyposażenia apartamentów, np. grzałek, grzejników, palników i innych. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 9. Zabrania się wnoszenia do obiektów materiałów łatwopalnych, wybuchowych oraz o nieprzyjemnym zapachu.
 10. Przy każdorazowym opuszczeniu apartamentu prosimy o sprawdzenie, czy jest on zamknięty. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia rzeczy będących wyposażeniem apartamentu. Prosimy o dbanie o wynajęty apartament, o wyłączanie zbędnego oświetlenia, zamykanie okien i zakręcanie wody.
 11. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń Obiektu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 12. W przypadku stwierdzenia różnic spisu wyposażenia apartamentu ze stanem faktycznym lub uszkodzeń, należy ten fakt zgłosić pracownikom obiektu bezpośrednio przy zajmowaniu apartamentu. W przeciwnym razie przyjmuje się, że wyposażenie było kompletne i bez uszkodzeń.
 13. Goście zobowiązani są w szczególności do:
  • utrzymywania we własnym zakresie porządku i czystości w apartamencie;
  • korzystania z urządzeń Obiektu w sposób niepowodujący uszkodzeń ani pogorszenia ich stanu;
 14. Odpowiedzialność Obiektu z tytułu utraty lub uszkodzeń rzeczy wniesionych przez Gości do apartamentu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Obiekt nie przyjmuje mienia w depozyt.
 15. Po upływie pobytu Gość ma obowiązek zgłosić swój wyjazd celem odbioru apartamentu przez pracownika Obiektu.
 16. Wynajęty apartament należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu. Goście apartamentu w dniu wyjazdu zobowiązani są wyrzucić śmieci do pojemników wskazanych przez obsługę. Wcześniejszy wyjazd Gości niezależny od Obiektu nie upoważnia do zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie. Obsługa apartamentu w przypadkach szczególnych awarii czy usterek upoważniona jest do wejścia do apartamentu – posiada dodatkowy komplet kluczy.
 17. W dniu wyjazdu obsługa apartamentu sprawdza stan pomieszczeń w obecności Gościa. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przez obsługę przy odbiorze apartamentu będą rozwiązywane na drodze porozumienia z gościem przed jego odjazdem. W przypadku kwestii spornych roszczenia będą dochodzone na drodze sądowej.
 18. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00 w dniu przyjazdu i kończy o godz. 12:00 w dniu wyjazdu.
 19. Zameldowanie możliwe jest w godzinach 16:00 – 22:00. Zameldowanie w innych godzinach możliwe jest jedynie po wcześniejszym ustaleniu tego z przedstawicielem Obiektu.
 20. Przedłużenie pobytu lub zakończenie go po godzinie 12:00 jest możliwe tylko po wcześniejszym uzgodnieniu tego z przedstawicielem Obiektu i w miarę dostępności apartamentów.
 21. Do zameldowania wymagany jest dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość.
 22. Goście w dniu przyjazdu otrzymują do swojej dyspozycji komplet kluczy oraz kartę, które zobowiązani są zwrócić pracownikom Obiektu w dniu wyjazdu. W przypadku zagubienia lub ich zniszczenia, Goście ponoszą opłatę w wysokości 50 zł (klucze lub karta), 150 zł (pilot do bramy).
 23. O przyjeździe większej liczby osób niż zakłada to rezerwacja prosimy informować najpóźniej dwa dni przed przyjazdem. Wiąże się to z dodatkową opłatą i koniecznością dostosowania ilości bielizny pościelowej i ręczników. W przypadku zmniejszenia liczby Gości, obowiązuje cena podana przy dokonywaniu rezerwacji.
 24. Na terenie Obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 25. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 7:00.
 26. Goście mają obowiązek takiego zachowania, by w godzinach ciszy nocnej w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób, a w ciągu dnia było zgodne z normami społecznymi i poszanowaniem prawa do wypoczynku innych osób przebywających na terenie Obiektu.
 27. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowującym się agresywnie oraz nieprzestrzegającym powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi Obiekt ma prawo wymówić apartament w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat. Obiekt nie jest zobowiązany wówczas do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 28. Obiekt ma prawo odmówić zakwaterowania i przyjęcia gości, którzy wykazują agresję słowną lub cielesną wobec pracowników lub innych gości. Wpłacony wcześniej zadatek nie podlega zwrotowi.
 29. Osoby niezameldowane mogą przebywać w apartamentach w godzinach od 7:00 do 22:00.
 30. Przebywanie osób niezameldowanych w pokojach po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Rezerwującego na odpłatne dokwaterowanie tych osób. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według ceny doby hotelowej z cennika dostępnego w recepcji lub na stronie internetowej Obiektu.
 31. Obiekt nie akceptuje pobytów ze zwierzętami.
 32. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny, a także wszelkie następstwa tych czynów oraz za zaistniałe sytuacje na terenie Obiektu.

II. OPŁATY DODATKOWE

 1. Opłata miejscowa (w wysokości 2 zł / osoba za każdą dobę) jest wliczona w cenę pobytu.
 2. Cena pobytu nie uwzględnia fakultatywnych opłat dodatkowych.
 3. W dniu zameldowania pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 200-500 zł, w zależności od apartamentu, która jest zabezpieczeniem na poczet ewentualnych szkód dokonanych przez Gości w apartamencie. Jednocześnie prosimy o pozostawienie apartamentu w stanie zbliżonym do zastanego. W przypadku rażącego zabrudzenia nie wynikającego z normalnego użytkowania apartamentu Obiekt ma prawo do zachowania części lub całości kaucji.
 4. Dzieci do lat 2, jedno dziecko na dwoje dorosłych, śpiące na obecnym łóżku przyjmowane są bez opłat.
 5. Płatności dokonywane na miejscu przyjmowane są w gotówce lub kartą.
 6. Zwrot kaucji pobranej w gotówce następuje w dniu wymeldowania, gotówką. Kaucja wpłacona przy użyciu karty jest zwracana na kartę w terminie maksymalnie 14 dni od daty wymeldowania.

III. POSIŁKI

 1. Istnieje możliwość rezerwacji oferty ze śniadaniem – BB.
 2. Śniadania serwowane są w formie gotowych zestawów, dostarczanych do apartamentu.

IV. ZADATEK

 1. Do dokonania rezerwacji wymagane jest dokonanie przedpłaty w formie zadatku.
 2. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją przez Rezerwującego warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie.
 3. W przypadku oferty zwrotnej, częściowo zwrotnej oraz elastycznej, Rezerwujący zostanie obciążony z tytułu zadatku przedpłatą przedpłatą stanowiącą 50% całkowitej ceny rezerwacji.
 4. W przypadku oferty bezzwrotnej, Rezerwujący zostanie obciążony z tytułu zadatku przedpłatą w wysokości całkowitej wartości rezerwacji w dowolnym momencie.
 5. Wpłata zadatku może nastąpić poprzez: dokonanie przelewu online, obciążenie karty kredytowej (niezbędne jest podanie numeru karty oraz daty jej ważności).
 6. Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji.

V. REZYGNACJA

 1. W przypadku oferty zwrotnej, anulacja lub zmiana w rezerwacji w terminie do 14 dni przed datą przyjazdu skutkuje rozwiązaniem umowy, a Obiekt nie obciąży Rezerwującego żadnymi opłatami.
 2. W przypadku anulowania lub zmian w rezerwacji, po terminie wymienionym w pkt. 1, lub w przypadku nie pojawienia się Gościa w Obiekcie, Rezerwujący zostanie obciążony opłatą w wysokości 50% wartości całej rezerwacji.
 3. W przypadku oferty częściowo zwrotnej, anulacja lub zmiana w dowolnym terminie przed datą przyjazdu lub nie pojawienie się Gościa w Obiekcie, skutkuje rozwiązaniem umowy, a Obiekt obciąży Rezerwującego opłatą w wysokości 50% wartości całej rezerwacji.
 4. W przypadku oferty elastycznej, anulacja lub zmiana w rezerwacji w dowolnym terminie przed datą przyjazdu skutkuje rozwiązaniem umowy, a Obiekt nie obciąży Rezerwującego żadnymi opłatami.
 5. W przypadku oferty bezzwrotnej Rezerwujący zostanie obciążony całkowitą ceną rezerwacji w przypadku odwołania rezerwacji w dowolnym momencie.

VI. REZERWACJE ONLINE

 1. Dokonanie rezerwacji online możliwe jest poprzez stronę villowe.pl
 2. W celu potwierdzenia rezerwacji, Rezerwujący zobowiązany jest dokonać wpłaty w wysokości 50% wartości całej rezerwacji (przy wyborze oferty elastycznej, zwrotnej lub częściowo zwrotnej) lub 100% wartości całej rezerwacji (przy wyborze oferty bezzwrotnej) w ciągu jednej godziny od dokonania rezerwacji.
 3. Dokonanie płatności odbywa się poprzez system płatności, udostępniony w panelu rezerwacji.
 4. Do rezerwacji online stosuje się takie same zasady rezygnacji oraz reklamacji jak w stosunku do rezerwacji dokonywanych w innych formach. Zasady te określone zostały w rozdziałach V i VII niniejszego regulaminu.

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Goście mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych przez Obiekt.
 2. Obiekt przyjmuje do rozpatrzenia jedynie reklamacje wysłane drogą elektroniczną, na adres: info@stacjazakopane.pl w terminie do 14 dni od daty zakończenia pobytu Gościa w Obiekcie lub, jeżeli pobyt nie odbył się w terminie wynikającym z dokonanej rezerwacji – w terminie do 14 dni od daty, w jakiej pobyt powinien się odbyć.
 3. Obiekt zastrzega sobie 14-dniowy termin rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Gościa. W tym terminie Obiekt poinformuje Gościa o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

VIII. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Oferujemy miejsca parkingowe zlokalizowane obok Obiektu. Opłata za parking, uwzględniona została w cenie noclegu. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za parkowany samochód ani pozostawione w nim mienie.
 2. Na terenie obu Obiektu dostępny jest bezpłatny Internet Wi-Fi.